Prisijunkite prie klubo!

Kredito unijos narys – ne tik klientas, tačiau ir vienas iš kredito unijos savininkų. Juo gali būti tiek privatus asmuo, tiek verslas.

Jei esate gyventojas ar įmonė ir norite tapti kredito unijos nariu:

  1. Kreipkitės į arčiausiai jūsų esančią kredito uniją.
  2. Įsigykite bent vieną nuo 28,96 Eur vertės kredito unijos vertybinį popierių (pajų), patvirtinantį jūsų dalyvavimą kredito unijos kapitale ir suteikiantį teisę naudotis kredito unijos paslaugomis bei dalyvauti jos valdyme*.
  3. Kredito unijos valdybai patvirtinus Jūsų prašymą dėl narystės, tapsite kredito unijos nariu.

Jei jums dar nėra 18 metų, bet vienas iš jūsų tėvų ar globėjų yra kredito unijos narys, jūs taip pat galite pradėti taupyti kredito unijoje.

.

Jei esate juridinis asmuo, norintis gauti kredito unijos teikiamas paslaugas, galite tapti asocijuotu kredito unijos nariu ir naudotis visomis teikiamomis paslaugomis bei nario teisėmis, išskyrus dalyvavimą kredito unijos valdyme. Informaciją, koks juridinis asmuo gali tapti asocijuotu kredito unijos nariu, suteiks kredito unija.

Juridiniai asmenys gali tapti kredito unijos nariu ir naudotis visomis paslaugomis bei nario teisėmis, išskyrus dalyvavimą kredito unijos valdyme.

Kas yra kredito unijos pajus?

Kredito unijos pajus – tai vertybinis popierius, patvirtinantis fizinio/juridinio asmens dalyvavimą kredito unijos kapitale, suteikiantis kredito unijos nariui turtines (gauti dividendus) ir neturtines (dalyvauti kredito unijos valdyme) teises. Pajus yra patvirtinimas ir įrodymas, kad jo turėtojas yra ne tik kredito unijos paslaugomis besinaudojantis klientas, bet kartu jis yra kredito unijos narys (bendrasavininkas).

Koks yra pajaus dydis?

Minimalus pajaus, o tiksliau – pajinio įnašo dydis yra patvirtintas Kredito unijų įstatyme. Minimalus pajinis įnašas fiziniams ir juridiniams asmenims šiuo metu yra nuo 28,96 Eur. Daugelyje kredito unijų minimalus pajinio įnašo dydis yra 28,96 Eur, kai kuriose kredito unijose jis gali būti 57,92 Eur ar 86,89 Eur.

Kodėl kredito unijoje turiu mokėti papildomą ne mažesnį kaip 10 proc. paskolos dydžio pajų?

Kredito unijų įstatymas numato, kad kredito unijos nariui galima suteikti ne didesnę kaip dešimteriopo pajinių įnašų dydžio paskolą. Vadinasi, turėdamas 28,96 Eur minimalų pajinį įnašą narys iš kredito unijos gali pasiskolinti 289,62 Lt dydžio sumą. Norint pasiskolinti didesnę sumą, paskolos laikotarpiui reikia įnešti papildomus pajinius įnašus.

Nesunku paskaičiuoti, kad norint gauti, pavyzdžiui, 14 481 Eur paskolą, pajinių įnašų dydis turi sudaryti 1448,1 Eur, o norint gauti 20 273,40 Eur paskolą, pajiniai įnašai turi sudaryti 2027,34 Lt ir t.t.

Tačiau kredito unijoje gali būti taikomi didesni pajiniai įnašai, pvz. 15 – 20 proc. paskolos sumos, jeigu kredito unijos valdyba, siekdama vykdyti Lietuvos banko valdybos nutarimą “Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų apskaičiavimo”, priima sprendimą dėl didesnių pajinių įnašų.

Įprastai pajinius įnašus galima panaudoti vieną kartą per metus paskolos įmokoms arba paskolos grąžinimo laikotarpio pabaigoje panaudoti paskolos dengimui.

Ar galiu atsiimti pinigus, sumokėtus pajiniam įnašui?

Pajinis įnašas už pagrindinį pajų grąžinamas tik finansiniams metams pasibaigus, kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priėmus nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo tvarkos. Kredito unija, grąžindama asmeniui, kurio narystė kredito unijoje pasibaigė, jo pajinį įnašą už pagrindinį pajų, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti. Apie numatomą išstojimą kredito unijai reikia raštu pranešti ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius. Kredito unijos nario pajai nėra apdrausti valstybiniu indėlių ir investicijų draudimu.

Kokios gali būti Verslumo skatinimo fondo paskolos užtikrinimo priemonės?

Paskolos turi būti užtikrintos bent viena Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso numatyta prievolių užtikrinimo priemone.

Tinkamos paskolos užtikrinimo priemonės yra nekilnojamojo turto hipoteka, kilnojamojo turto įkeitimas, finansinės lėšos, fizinių bei juridinių asmenų laidavimai ir garantijos. Jeigu paskola skirta investicijoms, tuomet reikia įkeisti už paskolos lėšas įsigyjamus daiktus arba kitą panašios vertės turtą. Užtikrinimo priemonės turi būti visai paskolos sumai.

Pradedantieji ir užsiimantys verslu per kredito uniją gali kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), kuri gali suteikti iki 80 proc. garantiją paskolos sumai, o likusią paskolos dalį (20 proc.) kredito unijai paskolos gavėjas turi užtikrinti kitomis kredito unijai priimtinomis paskolos užtikrinimo priemonėmis. Jeigu paskolos terminas ilgesnis kaip 5 metai, paskola gali būti užtikrinama tiktai hipoteka.

Ar pajus yra paskolos užtikrinimo priemonė?

Ne, pajus (pajiniai įnašai) nėra paskolos užtikrinimo priemonė.

Ar terminuotas indėlis gali būti paskolos užtikrinimo priemonė?

Taip, kredito unijoje laikomas ir kredito unijai įkeistas terminuotas indėlis gali būti paskolos užtikrinimo priemonė.

Per kiek laiko išduodama paskola iš Verslumo skatinimo fondo?

Jeigu paskola užtikrinama INVEGA garantija – per 6-8 savaites.

Jeigu paskola išduodama be INVEGA garantijos – apie 2-4 savaites.

Kaip vyksta paskolos išdavimo procesas, jei paskola užtikrinama INVEGA garantija?

1. Paskolos gavėjas kreipiasi į kredito uniją dėl paskolos. Kredito unija išanalizuoja pateiktą verslo planą, kitus dokumentus ir priima sprendimą dėl paskolos suteikimo.
2. Kredito unija teikia dokumentus UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dėl garantijos suteikimo.
3. INVEGA, atlikusi verslo plano vertinimą, priima sprendimą dėl garantijos suteikimo sąlygų ir informuoja kredito uniją apie priimtą sprendimą.
4. Paskolos gavėjas ir kredito unija pasirašo paskolos sutartį.
5. Kredito unija išsiunčia INVEGA paskolos sutarties kopiją.
6. Paskolos gavėjas sumoka INVEGA vienkartinį 1 proc. paskolos dydžio garantijos atlyginimą.
7. INVEGA atsiunčia kredito unijai garantijos lakštą.
8. Paskolos gavėjas kredito unijai sumoka 10 proc. paskolos dydžio pajinį įnašą.
9. Kredito unija paskolos gavėjui suteikia paskolos lėšas.

Per kiek laiko kredito unijai reikia sumokėti 10 proc. paskolos dydžio pajinį įnašą, gavus teigiamą atsakymą dėl paskolos skyrimo?

Pajinį įnašą kredito unijai reikia sumokėti iki paskolos išmokėjimo. Be pajinio įnašo paskola neišmokama.

Ar privalau turėti INVEGA garantiją?

Ne, paskolą galima imti be INVEGA garantijos, jeigu paskolos prašytojas turi tinkamas paskolos užtikrinimo priemones.

Kuo skiriasi apyvartinių arba investicinių lėšų paskolos?

Apyvartinių ir investicinių paskolų atveju skiriasi paskolų gražinimo terminai. Apyvartinės paskolos atveju gražinimo terminas negali būti ilgesnis nei 24 mėn. Investicinės paskolos galutinis gražinimo terminas – 2018 m. gruodžio 31 d.

Kokios INVEGA garantijos sąlygos, jeigu paskola yra mišri (paskolos prašoma investicijoms ir apyvartinėms lėšoms)?

Jeigu daugiau kaip 70 proc. mišrios paskolos yra skiriama investicijoms, ji traktuojama kaip investicinė paskola, ir INVEGA jai taiko investicinėms paskoloms galiojančias sąlygas.

Ar galiu atidėti paskolos mokėjimą?

Taip, su kredito unija galima aptarti paskolos grąžinimo sąlygas ir paskolos sutartyje numatyti paskolos mokėjimo atidėjimą. Įprastai paskolos mokėjimo atidėjimo terminas yra iki 6 mėnesių.

Ar galima atidėti paskolos palūkanų mokėjimą?

Paskolos palūkanų mokėjimas neatidedamas.

Kaip galiu išmokėti paskolą?

Paskola gali būti išmokama visa iš karto arba dalimis, pagal verslo plane nurodytą lėšų poreikį ir kredito unijos patvirtintas sąlygas. Kadangi dalis paskolos išduodama iš ES lėšų, pateikiant prašymą išmokėti paskolą ar jos dalį reikia kredito unijai pateikti paskolos panaudojimą pagal paskirtį patvirtinančius dokumentus: pirkimo sutartis, preliminarias sutartis, išankstines sąskaitas ar kita.

Ką daryti, jeigu planuojamam verslui reikia daugiau lėšų, negu galima gauti iš Verslumo skatinimo fondo?

Maksimali paskolos iš Verslumo skatinimo fondo suma yra 86 000 Lt Todėl, jei verslo projektas viršija šią sumą, paskolos gavėjas skirtumą finansuoja nuosavomis lėšomis arba iš kitų paskolų, kurių gavimą turi įrodyti. Papildomos lėšos turi būti atspindėtos kredito unijai teikiamame verslo plane.

Kas yra prioritetiniai paskolų gavėjai?

Bedarbiai (per paskutiniuosius 12 mėn. iki prašymo suteikti paskolą pateikimo kredito unijai datos ne mažiau kaip 6 mėnesius registruoti teritorinėje darbo biržoje);
Neįgalieji (pateikę neįgaliojo pažymėjimą);
Jaunimas iki 29 metų;
Vyresnieji nei 50 metų asmenys.