Portfelinės garantijos 3

Priemonė „Portfelinės garantijos 3“ palengvina finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam verslui, kai šis susiduria su finansų įstaigai nepatrauklių ar nepakankamų užtikrinimo priemonių problema.

Paskolos teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (SVV), kurie veikia Lietuvos Respublikoje.

Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. paskolos sumos.

Didžiausia galima garantuojamo portfeline garantija finansavimo suma – 1 875 000 Eur, arba:

 • įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur,
 • įmonių užsiimančių pirmine žemės ūkio produktų gamyba atveju – 234 375 Eur,
 • įmonių užsiimančių žuvininkystės ir akvakultūrų veikla atveju – 281 250 Eur.
 • Investicinės paskolos ir finansinė nuoma (lizingas) – 120 mėn.
 • Apyvartinės paskolos – 60 mėn.
 • Finansavimas kredito linijos forma – 36 mėn.

Paskoloms, kurios skirtos SVV subjekto investicijoms ir (ar) apyvartinėms lėšoms finansuoti.

Paskola gali būti panaudojama: paskolos gavėjo darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms išlaidoms, mokesčiams, kurie susiję su finansuojamu projektu, einamosioms veiklos išlaidoms, mokėjimams už prekes ir paslaugas atlikti ar apmokėjimui pagal akredityvą (atsiskaitymus paskolos lėšomis galima vykdyti tik mokėjimo pavedimais); sutarties įvykdymo, pasiūlymo galiojimo ar avanso grąžinimo, mokėjimo garantijoms išleisti ir pagal jas prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti.


Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) garantijų priemonė

Garantijas teikia Europos investicijų fondas (EIF). EaSI garantijų priemonė yra skirta mikrofinansavimui ir socialiniam verslumui skatinti.

Svarbiausi EaSI garantijų priemonės tikslai:

 • Supaprastinti galimybes gauti finansavimą, kai įmonė neturi pakankamo užstato.
 • Padėti smulkioms įmonėms plėtoti savo verslą.
 • Didinti finansavimo prieinamumą pažeidžiamoms grupėms, norinčioms pradėti ar plėtoti savo verslą.

Didžiausia galima kredito suma – iki 25 000 Eur.

Grąžinimo terminas – nuo 3 iki 60 mėn.

Kreditai išduodami iki 2025 m. gruodžio 31 d.

 • Įmonė, registruota ir veiklą vykdanti Lietuvoje.
 • Įmonė, kurios darbuotojų skaičius neviršija 9 asmenų.
 • Įmonė, kurios metinė apyvarta arba balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. Eur.
 • Įmonė, neveikianti draudžiamoje veiklos srityje.
 • Įmonei, kuriai nėra iškelta bankroto byla.
 • Nėra taikomas garantijos mokestis.
 • Kreditui taikoma sumažinta palūkanų norma.
 • Kreditui taikoma užtikrinimo priemonė – laidavimas.

Lengvatinis kreditas pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra suteikiamas apyvartiniam kapitalui ar verslo vykdymui reikalingoms investicijoms.


Finansavimui teikiama Europos Sąjungos parama pagal garantijų priemonę, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1296/2013, kuriuo nustatoma Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI), ir iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), įsteigto pagal Investicijų planą Europai. ESIF tikslas – padėti remti pelningų investicijų finansavimą ir įgyvendinimą Europos Sąjungoje, taip pat užtikrinti daugiau galimybių gauti finansavimą. Daugiau informacijos apie ESIF rasite Europos Komisijos interneto svetainėje ir socialiniame tinkle „Twitter“ (#investEU).